ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زهد

zohd

۱. نخواستن چیزی و ترک کردن آن.
۲. اعراض کردن از دنیا و به عبادت پرداختن؛ بی‌اعتنایی به‌ دنیا؛ پرهیزکاری؛ پارسایی.

پارسایی، پرهیزگاری، تعبد، تقدس، تقوا، تورع، ورع ≠ فسق، ناپارسایی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ