ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زهاب

ze(a)hāb

۱. زه‌آب؛ درز و شکاف باریک سنگ، چشمه، یا جوی که آب از آن تراوش کند.
۲. آبی که از درز سنگ یا زمین بیرون آید.

چشمه، چشمهسان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ