ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زنگی

zangi

سیاه‌پوست: ◻︎ چو شب گشت چون روی زنگی سیاه / نه خورشید پیدا نه تابنده‌ماه (فردوسی۴: ۳۰۲۹).

حبشی، زنگباری، سیاهپوست

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ