ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زندان

zendān

جایی که محکومان و تبهکاران را در آنجا نگه می‌دارند؛ محبس؛ بندیخانه‌.

اسارتگاه، بازداشتگاه، بند، بندیخانه، توقیفگاه، حبس، دوستاق، دوستاقخانه، سجن، سلول، سیاهچال، محبس، هلفدونی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ