ترجمه مقاله

زنبورک

zamburak

۱. (موسیقی) سازی کوچک شبیه چنگ با یک زبانۀ فلزی انعطاف‌پذیر که بین دندان‌ها یا لب‌ها قرار می‌گیرد و با زخمۀ انگشت یا کنارۀ دست به زبانه ملودی‌های ساده تولید می‌کند.
۲. (نظامی) [منسوخ] نوعی توپ کوچک که آن را روی شتر می‌بستند.

ترجمه مقاله