ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زنا

zenā

هم‌بستر شدن مرد و زن به‌طور نامشروع.
⟨ زنای محصنه: (فقه) زنا با زن شوهردار.

مجامعت، وطی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ