ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زمین لرزه

za(e)minlarze

= زلزله

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ