ترجمه مقاله

زلزله

zelzele

۱. (زمین‌شناسی) لرزش پوستۀ زمین؛ زمین‌لرزه.
۲. [عامیانه، مجاز] بچۀ بسیار شلوغ و پرسروصدا.

پسلرزه، زمینلرزه

زمین لرزه، بومهن

ترجمه مقاله