ترجمه مقاله

زفر

zafar

دهان: ◻︎ زبانش به‌سان درختی سیاه / زفر باز کرده فگنده به ‌راه (فردوسی: ۱/۲۳۲).

ترجمه مقاله