ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زفتی

۱. خشونت، درشت، زمختی، ستبر، فربه
۲. امساک، بخل، خست، لئامت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ