ترجمه مقاله

زفت

zoft

۱. بخیل؛ ممسک؛ لئیم؛ خسیس: ◻︎ صعب چون بیم و تلخ چون غم جفت / تار چون گور و تنگ چون دل زفت (عنصری: ۳۶۳).
۲. [مجاز] ترش‌رو.
۳. [مجاز] زمخت.
۴. طعم تند‌و‌تیز و گس؛ ویژگی چیزی که طعم تند‌و‌تیز داشته باشد.

۱. ستبر، سفت، شدید، قوی، هنگفت
۲. پر، لبالب، مالامال
۳. بسیار، هنگفت
۴. مومیایی

ترجمه مقاله