ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زغند

zaqand

۱. صدای بلند؛ آواز مهیب.
۲. غرش جانوران درنده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ