ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زغاو

zaqāv

زن بدکار؛ فاحشه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ