ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زغارو

zaqāru

خانه‌ای که در آن زنان بدکار به ‌سر می‌برند؛ فاحشه‌خانه؛ قحبه‌خانه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ