ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زشت خو

zeštxu

بدخو؛ بدخلق.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ