ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زرین

zar[r]in

۱. آنچه مانند زر یا به‌ رنگ زر باشد.
۲. از جنس زر؛ طلایی.

زرگون، زری، زرینفام، طلایی ≠ سیمین

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ