ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زردفام

zardfām

زردرنگ؛ هرچیزی که رنگش زرد باشد: ◻︎ چو خورشید خنجر کشید از نیام / پدید آمد آن مِطرَف زردفام (فردوسی: ۸/۵۹).

اصفر، زردرنگ، زردگون، زرینفام، طلایی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ