ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زردخار

zardxār

گیاهی خاردار با برگ‌هایی شبیه برگ لوبیا.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ