ترجمه مقاله

زرد

zard

۱. یکی از رنگ‌های اصلی، مانندِ ‌رنگ زر، که از ترکیب آن با رنگ آبی، رنگ سبز به‌دست می‌آید.
۲. (صفت) دارای چنین رنگی.

۱. صفرا
۲. پژمرده، پلاسیده، خشک

ترجمه مقاله