ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

زراعت

zerā'at

حرفۀ زارع؛ کشت‌کاری؛ کشاورزی؛ کشت‌و‌زرع.

۱. حراثت، حرث، زرع، فلاحت، کاشت، کشاورزی، کشت
۲. زراعت، مزرعه

کشاورز

زراعت

لغت‌نامه دهخدا

زراعت . [ زِ ع َ ](ع اِمص ) زراعة. کشتکاری و کشت و کشاورزی و فلاحت . (ناظم الاطباء). برزگری . اکاری . مؤاکره . زرع . کشت . کشتکاری . حرث . کشاورزی . فلاحت . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). کشاورزی و کشت و زرع . (فرهنگ فارسی معین ). || (اِ) کشتزار. (ناظم الاطباء). کشتزار. مزرعه .د

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما