ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زداییدن

zo(e)dāy(')idan

= زدودن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ