ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زخمی

zaxmi

زخم‌دار؛ مجروح.

افگار، جریح، جریحهدار، زخمدار، زخمناک، مجروح

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ