ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زج

zoj[j]

۱. [مقابلِ سنان] قطعۀ آهن نوک‌تیز که در انتهای نیزه نصب می‌کردند؛ پیکان.
۲. تیر کوتاه.
۳. تیری که پیکان آن از استخوان باشد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ