ترجمه مقاله

زبرجد

ze(a)barjad

نوعی سنگ قیمتی به رنگ زرد یا سبز که در جواهرسازی به کار می‌رود؛ یاقوت زرد.

ترجمه مقاله