ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زبان چرب

zabānčarb

کسی که زبان چرب و نرم دارد؛ آن‌که سخنان شیرین و فریبنده بگوید: ◻︎ جوان زبان‌چرب و شیرین‌سخن / نه از پیر نستوه گشته‌کهن (فردوسی۴: ۲۵۸۷).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ