ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زبان رانی

zabānrāni

سخن‌گویی؛ سخنرانی: ◻︎ این چه زبان واین چه زبان‌رانی است / گفته و ناگفته پشیمانی است (نظامی۱۳: ۶).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ