ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زبانزد

zabānzad

موضوعی که بر سر زبان‌ها افتد و در همه‌جا بگویند؛ مطلبی و سخنی که عدۀ بسیاری از آن آگاه شوند و به‌ یکدیگر بگویند.

۱. مثل
۲. مصطلح
۳. مشهور، معروف

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ