ترجمه مقاله

زباد

zabād

۱. پستانداری شبیه گربه که از درون کیسه‌ای در زیر شکمش ماده‌ای خوش‌بو به دست می‌آید.
۲. روغن معطر و سیاه‌رنگی که از این حیوان به دست می‌آید.

ترجمه مقاله