ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زالو

zālu

کرمی کوچک و سیاه‌رنگ که در آب زندگی می‌کند و با مکنده‌های روی بدنش خون جانوارن را می‌مکد؛ دیوچه؛ دیوک؛ شلوک؛ شلک؛ شلکاو جلو؛ خرستۀ دشتی.

شلوک، علق

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ