ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زاغچه

zāqče

پرنده‌ای از خانوادۀ کلاغ با پاها و منقار زرد که کمی از زاغ کوچک‌تر است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ