ترجمه مقاله

ریگ

rig

سنگ‌ریزه؛ خرده‌سنگ؛ شن.
⟨ ریگ روان: (زمین‌شناسی) ریگ‌هایی که در بیابان به ‌سبب وزش باد از طرفی به ‌طرف دیگر می‌رود و گاه بر روی هم جمع می‌شود و تشکیل تل و پشته می‌دهد: ◻︎ در بیابان خشک و ریگ روان / تشنه را در دهان چه دُر چه صدف (سعدی: ۱۱۵).

ترجمه مقاله