ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ریکاشه

rikāše

= جوجه‌تیغی: ◻︎ کسی کرد نتوان ز زهر انگبین / نسازد ز ریکاشه کس پوستین (عنصری: ۳۶۱).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ