ترجمه مقاله

ریژک

rižak

لغزش از جایی.

ترجمه مقاله