ترجمه مقاله

ریواس

rivās

گیاهی علفی و پایا با ساقه‌های نازک، سفید و ترش‌مزه که مصرف خوراکی دارد؛ چکری؛ زرنیله.

ترجمه مقاله