ترجمه مقاله

ریم

rim

۱. چرک زخم و مانند آن.
۲. [مجاز] غصه؛ اندوه.

پلیدی، جراحت، چرک، کثافت

ترجمه مقاله