ترجمه مقاله

ریخته گری

rixtegari

شغل و عمل ریخته‌گر.

ترجمه مقاله