ترجمه مقاله

ریخته گر

rixtegar

کسی که فلزات را ذوب می‌کند و در قالب می‌ریزد.

ترجمه مقاله