ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ریب

reyb

شک؛ گمان.

اشتباه، تردید، حقه، ریو، سالوس، شبهه، شک، ظاهرنمایی، فریب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ