ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ریاست

riyāsat

۱. رئیس بودن؛ سروری کردن.
۲. (صفت، اسم) رئیس: ریاست دانشکدۀ ادبیات.
۳. [قدیمی] سروری؛ سرداری؛ بزرگی؛ فرمانروایی.

آقایی، بزرگی، پیشوایی، حکومت، زعامت، سرپرستی، سروری، مدیریت، مهتری

سرپرست

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ