ترجمه مقاله

رگبار

ragbār

۱. باران تند با قطره‌های درشت؛ باران شدید و کم‌دوام.
۲. (اسم مصدر) شلیک یک نوار گلوله به‌وسیلۀ مسلسل.

ترجمه مقاله