ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رکود

rokud

۱. آرام گرفتن؛ ساکن شدن؛ برجای بودن؛ ایستادن مثل ایستادن آب یا باد.
۲. بازایستادن.

ایستایی، بیحرکتی، توقف، خمودی، سکون، کسادی، وقفه، ≠ رونق

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ