ترجمه مقاله

رکاکت

re(a)kākat

۱. رکیک بودن؛ زشتی.
۲. [قدیمی] سست‌رٲی شدن.
۳. [قدیمی] کم‌عقل شدن.
۴. [قدیمی] سست شدن.

ترجمه مقاله