ترجمه مقاله

رویین دژ

ruy(')indež

قلعۀ محکم و استوار.

ترجمه مقاله