ترجمه مقاله

روح

ruh

۱. جان؛ روان؛ مایۀحیات.
۲. امر و فرمان خدا؛ وحی.
۳. = جبرئیل
⟨ روح اعظم: [قدیمی] = جبرئیل

۱. جان، روان
۲. امر، وحی
۳. فرشته، ملک
۴. صفا ≠ جسد، جسم، کالبد

جان، روان، فروهر

ترجمه مقاله