ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روبند

ruband

= روبنده

برقع، غشا، ماسک، نقاب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ