ترجمه مقاله

روبرگردان

rubargardān

آن‌که از کسی یا چیزی اعراض می‌کند؛ روگردان.

ترجمه مقاله