ترجمه مقاله

روبراه

۱. سالم، مجهز، مرتب
۲. آماده، مهیا
۳. سرحال، کوک

ترجمه مقاله