ترجمه مقاله

روبا ره

rubāre

آنچه در هنگام ذوب کردن فلزات به‌صورت کف بر روی مادۀ ذوب‌شده ایجاد می‌شود.

ترجمه مقاله