ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روباه باز

rubāhbāz

حیله‌گر؛ مکار؛ نیرنگ‌باز؛ کسی که مانند روباه حیله‌گری می‌کند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ