ترجمه مقاله

روباه

rubāh

پستانداری گوشت‌خوار از خانوادۀ سگ‌ها با گوش‌های بلند، پوزۀ دراز، و موهای نرم.
⟨ روباه ترکی: (زیست‌شناسی) = سیخول

ترجمه مقاله